Stadgar

STADGAR FÖR
SÖDRA VÄRMDÖ HEMBYGDSFÖRENING

 • §1. Föreningens firma
  Föreningens firma är Södra Värmdö Hembygdsförening.

  §2. Ändamål
  Föreningen, som är politiskt och religiöst neutral, har till syfte att skapa gemenskap och god trivsel mellan boende inom Saltarö, Skärmarö, Kungsängen, Spaddalen och Ramsdalen och verka för bygdens kulturella och ideella intressen. Sitt syfte vill föreningen främja genom förvaltning av hembygdsgården, f.d. Saltarö skola. Lokalerna skall opartiskt och på skäliga villkor uthyras till föreningens medlemmar, kommunala myndigheter, inrättningar samt till organisationer och enskilda, som verkar i enlighet med rikets lagar och föreningens stadgar.
  Vidare vill föreningen ta emot sådan egendom som kan åskådliggöra skilda tiders liv och sedvänjor inom orten, såsom fotografier, handlingar, litteratur m.m., samt anordna möten, fester, föredrag och annan studieverksamhet.

  §3. Föreningens säte

  Styrelsen har sitt säte i Saltarö, Värmdö kommun, i Stockholms län.

  §4. Medlemskap
  Medlemskap kan efter skriftlig anmälan till styrelsen erhållas av var och en boende inom Saltarö, Skärmarö, Kungsängen, Spaddalen och Ramsdalen. Endast permanent boende äger rösträtt och kan ingå i föreningen styrelse. Medlem som p.g.a avflyttning från bygden ändå vill stödja föreningen kan förbli medlem, dock utan rösträtt.
  Medlem som under kalenderåret ej har erlagt stadgad medlemsavgift anses ha utträtt ur föreningen.
  Bryter medlem mot dessa stadgar eller skadar på annat sätt föreningen eller motarbetar dess syften, kan styrelsen utesluta medlemmen ur föreningen. För dylikt beslut fordras 2/3 majoritet. Är utesluten medlem icke nöjd med styrelsens beslut kan den få frågan underställd föreningsstämmans prövning.
  §5. Medlemsavgift
  Alla medlemmar betalar årsavgift, vars storlek för påföljande år fastställs vid ordinarie årsmöte.

  §6. Styrelse
  Föreningens styrelse, som utses av föreningens medlemmar, består av fem ordinarie ledamöter samt tre suppleanter för dem. Dessa väljs vid ordinarie årsmöte, varvid ordförande och kassör väljs särskilt, dock ej vid samma årsmöte.
  Mandattiden är två år och böjar räknas dagen efter föreningens årsmöte.
  Ett verksamhetsår är tiden mellan årsmötena.
  Styrelsen utser inom sig övriga funktionärer.
  För fattande av beslut skall minst tre av styrelsens medlemmar vara närvarande, och tre skall vara ense om beslutet.
  Styrelsen sammanträder så ofta föreningens angelägenheter det kräver och på kallelse av ordförande. Styrelsen skall också sammankallas när styrelseledamot så kräver. Suppleanterna skall underrättas om styrelsesammanträden. De äger närvara och delta i överläggningar men ej i beslut, såvida de ej ersätter ordinarie styrelseledamot.
  Styrelsens medlemmar ansvarar solidariskt för föreningens medel, och det som styrelsen beslutar.
  Det åligger styrelsen att efter bästa förmåga sköta förvaltningen av föreningens angelägenheter. Som styrelsens beslut gäller den mening som majoriteten av styrelsens ledamöter enat sig om. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordförande.
  Protokollskopior av justerat protokoll från styrelsens sammanträden skall delas ut till styrelseledamöter, suppleanter och revisorer, senast en månad efter sammanträdet. Föreningens firma tecknas av styrelsen gemensamt eller av den eller de som styrelsen utsett.

  §7. Räkenskaper, revision.
  Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper, som skall avslutas för varje kalenderår, granskas av en revisor, för vem utses en suppleant.
  Revisorer väljs på ordinarie årsmöte för en tid av två år. Ordinarie revisor och suppleant väljs ej på samma årsmöte. Mandattiden börjar räknas dagen efter föreningens ordinarie årsmöte. Ett verksamhetsår utgör tiden mellan årsmötena.
  Räkenskaperna och styrelsens förvaltningsberättelse skall vara avlämnade till revisor senast den 15 januari. Revisors granskning och berättelse skall vara avslutad och inlämnad till styrelsen senast den 1 februari.
  Revisor skall när som helst äga tillgång till föreningens alla böcker, räkenskaper och andra handlingar.
  Styrelseledamot äger ej rätt att deltaga i val av revisor.

  §8. Möten

  Föreningens röstberättigade medlemmar utövar den högsta beslutanderätten rörande föreningens angelägenheter. Möten med föreningens medlemmar är årsmötet och om styrelsen eller revisor så påfordrar extra möten.
  Extra möten skall också ske om en femtedel (1/5) av samtliga röstberättigade föreningsmedlemmar skriftligen så har begärt.
  Kallelse till dessa möten skall genom styrelsens försorg ske till medlemmarna minst tio dagar före mötesdatum, och innehålla vad som skall avhandlas.
  Ordinarie årsmöte hålls under första kvartalet i kalenderåret.
  Medlem kan senast den 15 januari skriftligen hos styrelsen begära att viss fråga tas upp till behandling vid årsmöte.
  Varje röstberättigad medlem som erlagt årsavgift under löpande eller föregående kalenderår äger rätt till en röst på årsmötet.
  Den som uteslutits ur föreningen äger dock aldrig rösträtt.
  Medlems rösträtt kan utövas av annan röstberättigad medlem såsom befullmäktigat ombud. Ingen må företräda mer än en medlem. Såsom föreningens beslut gäller den mening för vilken de flesta rösterna avges.
  Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande biträtt.
  Val förrättas genom öppen omröstning.

  §9. Årsmöte
  På ordinarie årsmöte i första kvartalet på kalenderåret skall följande ärenden förekomma.

 • Mötets öppnande.
 • Val av mötesordförande.
 • Val av mötessekreterare.
 • Val av två protokollsjusteringsmän, tillika rösträknare.
 • Fråga om årsmötet vederbörligen blivit utlyst.
 • Styrelsens verksamhetsberättelse och verksamhetsplan.
 • Revisorernas berättelse.
 • Fråga om fastställande av resultat och balansräkning.
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
 • Fastställande av årsavgift för nästa år.
 • Behandling av föregående årsmötes vilande ärenden, samt de ärenden som skriftligen anmälts till styrelsen senast den 15 februari.
 • Val av styrelseledamöter och suppleanter för dem.
 • Val av revisor och suppleant för denne.
 • Val av övriga funktionärer samt ev. festkommitté, mandattid två år. Valberedning för nästa år, tre personer väljs på ett år, varav en är sammankallande.

§10. Stadgeändring
Beslut om ändring av föreningens stadgar skall för att bli giltigt fattas på två på varandra följande möten med minst sex (6) veckors mellanrum varav det ena skall vara ordinarie årsmöte. För sådant beslut krävs vid vartdera tillfället minst 3/4 majoritet.

§11. Belåning av fastighet
Om föreningen hamnar i en besvärlig ekonomisk situation eller anser att en större Investering måste göras, skall föreningen i första hand lösa ekonomin genom en bra planering och god framförhållning. Om detta inte räcker kan en belåning av fastigheterna göras. Då skall samma beslutsgång som § 10 gälla.

§12. Föreningens upplösande
Vid upplösning av föreningen skall samma beslutsgång gälla som § 10. Eftersom föreningen har ett avtal med långivarna, som gjort det möjligt att köpa fastigheterna Saltarö 6:1 och Saltarö 3:263 skall lånet återbetalas i sin helhet med uppräkning enligt konsumentprisindex med basår 2001-01-01. Fastigheterna skall försäljas till öppna marknaden till högsta möjliga pris. Innan fastigheterna försäljes skall fastigheterna värderas av auktoriserad värderings-man. Försäljningssumman får ej understiga det värderade marknadsvärdet.
I samband med försäljningen skall eventuellt överskott tillfalla Rädda Barnen.

Dessa stadgar är antagna vid extra föreningsstämma den 9 februari 2003, samt ordinarie årsmöte den 22 mars 2003 att gälla från och med den 22 mars 2003.
Stadgarna är reviderade i § 7 och 8 vid extra föreningsstämma den 19 januari 2013, samt ordinarie årsmöte den 9 mars 2013 att gälla från och med den 9 mars 2013.
Stadgarna är reviderade i §2, 4 och 8 vid extra föreningsstämma den 18 januari 2018, samt ordinarie årsmöte den 17 mars 2018