Föreningens Historia

1948/49
Södra Värmdö Hembygdsförening bildades den 11 december 1948.
Det första samkvämet hölls den 30 januari 1949, musiken sköttes av bröderna Rune & Lennart Karlsson.
Solosång av Majvor Cardestam samt filmvisning av Himlaspelet var med på programmet.
På årsmötet den 26 mars beslöts att tre ortsombud skulle utses. Valda blev för Boda: Sven Sundberg, Karlsvik: Gustav Wallbom, Älvsby: Sixten Cardestam. Föreningen hade 56 medlemmar.

1951
Köpte föreningen Saltarö gamla skola för 10000kr, 4000kr skulle amorteras under 25 år. Om föreningen under 10 år upplåter lokalen till kommunala och kyrkliga myndigheter samt till ideella och enskilda sammanslutningar efterskänkes resterande 6000kr.

1953
Beslut om att bygga om trappan till entrén, Eskil Eriksson skulle utföra arbetet.
Sommarfesten fick flyttas fram några veckor p.g.a. paratyfusepidemin.
Första Luciafesten hölls den 13 december.

1959
Föreningen hade 10års jubileum och ordnade med en jubileumsfest.
På årsmötet avtackades kyrkoherden Sven Hellqvist för ett mångårigt och värdefullt arbete för föreningen. Kyrkoherden avslutade mötet med dessa ord ”Denna lilla förening har nu stått i många år och många av det gamla gardet går och nya kommer i stället. Försök att hålla liv i Er förening och i er lokal och försök att värva nya medlemmar”.

1962
Kyrkofullmäktige beslutar bifalla föreningens hemställan att avskriva 6000kr av köpeskillingen för Saltarö skolhusbyggnad. Protokoll överlämnas från kyrkoherde Nils Ahlberg till Sven Hellqvist.

1972
Årsmötet den 18 november blev en mycket viktig händelse i föreningen historia, efter många år med få medlemmar och lite engagemang kom frågan om föreningen skulle bestå eller upplösas.
Årsmötet röstade enhälligt JA att föreningen skulle bestå.

1973
Engagemangen satte fart på föreningen och det ordnades med aktiviteter som knytkalas med dans, julgransplundring, gymnastik för damer, maskerad, majbrasa m.m.
Föreningen hade nu 85 medlemmar och avgiften var 15kr.

1975
Medlemsantalet var nu 95 personer.
Fortsatt många aktiviteter ordnades under året.

1977
Medlemsantalet var nu 105 personer.
Många aktiviteter under året, 11st. inklusive årsfesten. Två kurser har hållits, “Kustskeppare och vävning.” Dessutom har en öppethusverksamhet varit I gång, där man tillverkat fågelholkar som skulle säljas vid auktionen på sommarfesten.
Hembygdsgårdens tak har renoverats för 1600kr.

1978
Många aktiviteter under året bl.a. Valborgsmässoeld, Röda Korsets kurs ABC, kurs I gammeldans.
Kursen för kustskeppare resulterade I tre nya skeppare, nämligen Bo Brown, Bengt Lundh,  och Arne Hollinder.
30års jubileum i form av en sommarfest med “Snubblarna”, Lille Gerhard, Ann-Christin Bärnsten och Värmdödraget.

1980
Vid slutet av året hade föreningen en kassabehållning på 21500kr.
Valborgsmässofirandet ställdes in, man hade inte någon ny eldplats.
Båtutflykt till Runmarö Hembygdsmuseium anordnades.
Gökotta hölls I mitten på maj.

1984
Föreningen har 103 medlemmar som betalt 60kr i medlemsavgift.
Ny elledning till skolhuset hade beviljats av Elverket och Gunnar Brown skulle dra I gång projektet. Projektet uppskattades till 7000-10000kr.
Den nya brunnen kostade nästa 30000kr. inklusive pump och ledningar.
En hyrestvist blossar upp med hyresgästen och hyresnämden kopplas in.

1986
Auktion hölls vid skolan och inbringade 12171kr. Auktionsutropare var P-O Larsson.
Grävningarna under huset blir klara för VVS-installation.
Trädfällning och målnong av huset har utförts.
En trivselträff inställdes p.g.a. statsministerns begravning.
Årsmötet beslöt att inte längre hyra ut lägenheten för permanentboende.

1989
Föreningen har 119 medlemmar och medlemsavgiften har varit 70kr.
Föreningen har haft 11 sammankomster .
40-års jubileum hölls den 26 aug. Festkommitten hade ordnat en fantastisk middag, och
det skålades också I champagne för 40-åringen.
Ärtor med punsch inbringade otroliga 3045kr. genom den paketauktion som hölls.
Vid Luciafesten närvarade ungefär 50 personer ovh Luciatåget innehäll 16 barn.
Ett nytt trappräcke ordnades med hjälp av Tomas Hubinette.
Köket I lägenheten rustades upp och tapetserades.
Flaggstången målades om och ny flagga inköptes.
Hembygdsföreningen förlorade målet I hyresnämnden angående lägenhetsbyte. Ordf. fick
I uppdrag att kontakta den nya hyresgästen och försöka hitta en lösning. Ordf. meddelar att hyresgästen  avser att flytta I början på april 1990, och därmed avslutas en lång och besvärlig period för föreningen.

1991
Föreningen har nu 146 medlemmar och det är det högsta medlemsantalet hittills.
Spisen I lägenheten har bytts ut.
Många medlemmar deltog I arbetet med takomläggningen och många såg ej heller
schlagerfestivalen p.g.a. trötthet. Starkt jobbat av alla. Birgit o Tore Niemi filmade
takomläggningen. Materialkostnaden för takomläggningen slutade på ca: 55000kr och målning av huset
kostade 19000kr.
Ytterbelysning och varmvatten till köket I samlingslokalen samt inköp av porslin till
köket har ordnats.

1995
Föreningen har nu 152 medlemmar, varav 19 har valts in under året medlemsavgiften har varit 100kr.
Lokalen har varit uthyrd vid 26 tillfällen.
Bland aktiviteter kan nämnas, aerobicinspirerad gymnastik, svampkurs, trivselkvällar,
Fixardag, kräftskiva.
Utomhusbelysning har ordnats.

1997
Föreningen har 154 betalande medlemmar och medlemsavgiften har varit 100 kr.
Fixardagen den 3 maj var välbesökt och vi städade som vanligt i och runt hembygdsgården.
Den 5 juli hade vi loppis på hembygdsgården, och den gav ett netto på 9000 kr.
Saltaröluffen till Sticklingsbergs avrättningsplats skedde den 28 sept. Britt-Marie Olsson från Strömma var vår guide. En mycket intressant utflykt.

1999
Föreningen hade den 31/12 1999, 163 betalande medlemmar varav 20 valts in under året medlemsavgiften har varit 100 kr.
Den 6 feb. hölls föreningens 50-års jubileumsfest.Det blev en mycket lyckad fest och en delikatesskorg och ett diplom utdelades till Tomas Hubinette och Gunnar Brown för deras arbetsinsatser under föregående år.
Ett 20-tal medlemmar deltog i “vårstädningen”. Allt fungerade väl och mycket blev gjort.
Loppis hölls den 3 juli. Bra väder och duktiga försäljare gjorde att nettobehållningen blev hela 11378 kr. Ett tack till alla som skänkt saker och till de som såg till att de blev sålda.
Höstfest hölls en 6 nov. och den blev mycket uppskattad. God mat, allsång och fina priser
på lotterierna gjorde att alla var mycket nöjda med kvällen.
Den sedvanliga Luciafesten hölls den 12 dec.Marianne Markstedt höll i arrangemanget tillsammans med festkommitten. Godispåsar och ett jättelotteri med ca 25 priser gjorde att alla  var nöjda.
Trivselkvällarna, sista fredagen i månaden, var välbesökta.
En skylt sattes upp på husgaveln mot infarten till huset, som talar om när föreningen startade, den har gjorts av Eva Hubinette.
Föreningen erhöll ett bidrag från Värmdö kulturråd på 20000 kr. till energibesparande åtgärer.
I början på sept. fick föreningen från Värmdö församling ett meddelande, via Åke Malm, att församlingen tänkte sälja tomterna, marken,som föreningshuset ligger på, samt intilliggande tomt.

2000
Föreningen hade 162 medlemmar + 2 hedersledamöter. 14 medlemmar har valts  in under året. Medlemsavgiften har varit 100 kr.
Den 15 mars fick föreningen ett brev från Värmdö församling om att de hade för avsikt att sälja tomten som föreningshuset ligger på samt intilliggande tomt.
En arbetsgrupp som bestod av Christer Rundqvist, Tore Niemi samt Jerker Söderman bildades för att föra förhandlingar med Värmdö kyrkoråd.
Villkor och allt som berör kontakter med Värmdö församling, brev , möten etc. finns i två pärmar som skall finnas hos ordförande i föreningen.
Den 9 mars 2001 undertecknades ett köpekontrakt mellan Södra Värmdö Hembygdsförening och Värmdö församling.
Nu äger Södra Värmdö Hembygdsförening tomterna Saltarö 3:263 och Saltarö 6:1.
Vid årsmötet för år 2000 tilldelades Christer Rundqvist föreningens diplom, nr 3, för mycket värdefulla insatser i samband med förvärvandet av de två tomterna som inköpts.
Bengt Lundh överlämnade blommor till de som varit med i arbetsgruppen, som ett tack för ett bra arbete.
De personer som har finansierat köpet av tomterna har valt att vara anonyma, men hela föreningen vill tacka för den generösa hjälpen i ett mycket pressat och svårt läge. Det hade sannolikt blivit en mycket oviss framtid för föreningen om man inte hade haft ett föreningshus.