Stadgar

STADGAR FÖR
SÖDRA VÄRMDÖ HEMBYGDSFÖRENING

§1Föreningens firma
Föreningens firma är Södra Värmdö Hembygdsförening.
§2Ändamål
Föreningensom är politiskt och religiöst neutral, har till syfte att skapa gemenskap och god trivselmellan permanent boende Inom SaltaröSkärmaröKungsängenSpaddalen och Ramsdalen ochverka för bygdens kulturella och Ideella intressenSitt syfte vill föreningen främja genomförvaltning av hembygdsgårdenf.dSaltarö skolaLokalerna skall opartiskt och  skäliga villkoruthyras till föreningens medlemmarkommunala myndigheterinrättningar samt till organisationeroch enskildasom verkar I enlighet med rikets lagar och föreningens stadgar.
Vidare vill föreningen ta emot sådan egendom som kan åskådliggöra skilda tiders liv och sedvänjorInom ortensåsom fotografierhandlingarlitteratur m.m., samt anordna möten, fester, föredragoch annan studieverksamhet.
§3. Föreningens säte
Styrelsen har sitt säte i SaltaröVärmdö kommun, i Stockholms län.
§4. Medlemskap
Medlemskap kan efter skriftlig anmälan till styrelsen erhållas av var och en permanent boendeInom SaltaröSkärmaröKungsängenSpaddalen och Ramsdalen.
Medlem som under kalenderåret ej har erlagt stadgad medlemsavgift anses ha utträtt urföreningen.
Bryter medlem mot dessa stadgar eller skadar  annat sätt föraningen eller motarbetar desssyftenkan styrelsen utesluta medlemmen ur föreningenFör dylikt beslut fordras 2/3 majoritetÄr utesluten medlem Icke nöjd med styrelsens beslut kan den  frågan underställdföreningsstämmans prövning.
Medlem som p.g.aavflyttning från bygden ändå vill stödja föreningen kan förbli medlem, dock utan rösträtt.
§5Medlemsavgift
Alla medlemmar betalar årsavgiftvars storlek för påföljande år fastställs vid ordinarie årsmöte.

§6Styrelse
Föreningens styrelsesom utses av föreningens medlemmarbestår av fem ordinarie ledamötersamt tre suppleanter för demDessa väljs vid ordinarie årsmötevarvid ordförande och kassörväljs särskilt, dock ej vid samma årsmöte.
Mandattiden är två år och böjar räknas dagen efter föreningens årsmöte.
Ett verksamhetsår är tiden mellan årsmötena.
Styrelsen utser inom sig övriga funktionärer.
För fattande av beslut skall minst tre av styrelsens medlemmar vara närvarandeoch tre skall varaense om beslutet.
Styrelsen sammanträder  ofta föreningens angelägenheter det kräver och  kallelse avordförandeStyrelsen skall också sammankallas när styrelseledamot  kräverSuppleanternaskall underrättas om styrelsesammanträden. De äger närvara och delta i överläggningar men ej i beslutsåvida de ej ersätter ordinarie styrelseledamot.
Styrelsens medlemmar ansvarar solidariskt för föreningens medeloch det som styrelsen beslutar.
Det åligger styrelsen att efter bästa förmåga sköta förvaltningen av föreningens angelägenheterSom styrelsens beslut gäller den mening som majoriteten av styrelsens ledamöter enat sig om. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordförande.
Protokollskopior av justerat protokoll från styrelsens sammanträden skall delas ut till styrelseledamötersuppleanter och revisorersenast en månad efter sammanrådetFöreningensfirma tecknas av styrelsen gemensamt eller av den eller de som styrelsen utsett.
§7Räkenskaper, revision.
Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskapersom skall avslutas för varje kalenderårgranskas av en revisorför vem utses en suppleant.
Revisorer väljs  ordinarie årsmöte för en tid av två årOrdinarie revisor och suppleant väljs ej samma årsmöteMandattiden börjar räknas dagen efter föreningens ordinarie årsmöteEttverksamhetsår utgör tiden mellan årsmötena.
Räkenskaperna och styrelsens förvaltningsberättelse skall vara avlämnade till revisor senast den 15 januariRevisors granskning och berättelse skall vara avslutad och inlämnad till styrelsensenast den 1 februari.
Revisor skall när som helst äga tillgång till föreningens alla böckerräkenskaper och andrahandlingar.
Styrelseledamot äger ej rätt att deltaga i val av revisor.
§8Möten
Föreningens medlemmar utövar den högsta beslutanderätten rörande föreningens angelägenheterMöten med föreningens medlemmar är årsmötet och cm styrelsen eller revisor  påfordrar extra möten.
Extra möten skall också ske om en femtedel (1/5) av samtliga föreningsmedlemmar skriftligen har begärt.
Kallelse till dessa möten skall genom styrelsens försorg ske till medlemmarna minst tio dagar föremötesdatumoch innehålla vad som skall avhandlas.
Ordinarie årsmöte hålls under första kvartalet i kalenderåret.
Medlem kan senast den 15 januari skriftligen hos styrelsen begära att viss fråga tas upp till behandling vid årsmöte.
Varje medlem som erlagt årsavgift under löpande eller föregående kalenderår äger rätt till en röst årsmötet.
Den som uteslutits ur föreningen äger dock aldrig rösträtt.
Medlems rösträtt kan utövas av annan röstberättigad medlem såsom befullmäktigat ombudIngen företräda mer än en medlemSåsom föreningens beslut gäller den mening för vilken de flestarösterna avges.
Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande biträtt.
Val förrättas genom öppen omröstning.
§9Årsmöte
 ordinarie årsmöte i första kvartalet  kalenderåret skall följande ärenden förekomma.
Mötets öppnande.
o Val av mötesordförande.
o Val av mötessekreterare.
o Val av två protokollsjusteringsmäntillika rösträknare.
Fråga om årsmötet vederbörligen blivit utlyst.
Styrelsens verksamhetsberättelse och verksamhetsplan.
Revisorernas berättelse.
Fråga om fastställande av resultat och balansräkning.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
Fastställande av årsavgift för nästa år.
Behandling av föregående årsmötes vilande ärendensamt de ärenden som skriftligen anmältstill styrelsen senast den 15 februari.
o Val av styrelseledamöter och suppleanter för dem.
o Val av revisor och suppleant för denne.
o Val av övriga funktionärer samt evfestkommittémandattid två årValberedning för nästa årtre personer väljs  ett årvarav en är sammankallande.

§10Stadgeändring
Beslut om ändring av föreningens stadgar skall för att bli giltigt fattas  två  varandra följandemöten med minst sex (6) veckors mellanrum varav det ena skall vara ordinarie årsmöteFörsådant beslut krävs vid vartdera tillfälle minst 3/4 majoritet.
§11. Belåning av fastighet
Om föreningen hamnar i en besvärlig ekonomisk situation eller anser att en större Investeringmåste görasskall föreningen I första hand lösa ekonomin genom en bra planering och god framförhållning. Om detta inte räcker kan en belåning av fastigheterna göras skall sammabeslutsgång som § 10 gälla.

§12Föreningens upplösande
Vid upplösning av föreningen skall samma beslutsgång gälla som § 10. Eftersom föreningen har ettavtal med långivarnasom gjort det möjligt att köpa fastigheterna Saltarö 6:1 och Saltarö 3:263 skall lånet återbetalas i sin helhet med uppräkning enligt konsumentprisindex med basår 2001-01-01. Fastigheterna skall försäljas till öppna marknaden till högsta möjliga prisInnan fastigheternaförsäljes skall fastigheterna värderas av auktoriserad värderings-manFörsäljningssumman får ejunderstiga det värderade marknadsvärdet.
samband med försäljningen skall eventuellt överskott tillfalla Rädda Barnen.

Dessa stadgar är antagna vid extra föreningsstämma den 9 februari 2003, samt ordinarie årsmöteden 22 mars 2003 att gälla från och med den 22 mars 2003.
Stadgarna är reviderade i § 7 och 8 vid extra föreningsstämma den 19 januari 2013, samtordinarie årsmöte den 9 mars 2013 att gälla från och med den 9 mars 2013.